Košík:je prázdny
cena:0.00 €
 Novinky
Veľká súťaž o 3 balíčky...31.10.2018   Veľká súťaž o 3 balíčky... - Do súťaže bude zaradená každá objednávka, bez ohľadu na sumu...samozrejme ak objednáte viackrát, toľkokrát budete zaradený do žrebovania...
 
Viac o Drops ...19.06.2018   Viac o Drops ... - DROPS Design je Nórska firma, najväčšia v severnej Európe zameraná na pletacie priadze, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 40 rokov...
 
23.11.2017   Veľká Mikulášska súťaž - Tentokrát súťažíme o tento krásny košík plný priadzí v hodnote 90€...
 Newsletter
Ochrana osobných údajov

1. Základné informácie


1.1. V podmiekach sú obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov e-shopu www.galanteriabella.sk, Galantéria Bella s.r.o., Mostová 1840/15, Šaľa 92701, IČO: 51456354, DIČ: 2120709624 (ďalej len "Prevádzkovateľ")

1.2.
Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 21.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.3.
Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý používateľ e-shopu www.galanteriabella.sk

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia a zákona je Venuša Katuščáková, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

1.4.
Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

2. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov


2.1 
Aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním objednávky či inak označenej požiadavky na dodanie konkrétnej služby, alebo tovaru:
a) slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,
b) potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,
c) súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

2.2
Účelom spracúvania vašich osobných údajov je dodanie tovaru alebo služby Prevádzkovateľa, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby.
Služby Prevádzkovateľa zahŕňajú e-shop, t.j. zakúpenie tovaru na webovej adrese https://www.galanteriabella.sk/

2.3.
Prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s podmienkami, ktoré sú upravené v príslušných dokumentoch dostupných v e-shope www.galanteriabella.sk, a to konkrétne v dokumente „Všeobecné obchodné podmienky“.

2.4.
Poskytnutie a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zaslanie tovaru, ktorý požadujete, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie požadovaného tovaru.

2.5. 
Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie zasielanie krátkych emailových správ o dodaní, vyskladnení, fakturácii či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na vašu službu, ktoré vám Prevádzkovateľ bude môcť zasielať na vami poskytnutú a zaregistrovanú emailovú adresu.

2.6.
Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje služby a webovú lokalitu.

2.7.
Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účel priameho marketingu. To znamená, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje aj na účel priameho marketingu, na základe čoho vám bude môcť zasielať emailové správy s komerčným obsahom.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok rovnako vyjadrujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účel efektívnej marketingovej komunikácie.

2.8. 
Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné aj na účel splnenia povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov(napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

2.9. 
Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné taktiež na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:

a) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa,
b) ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov,
c) ochranu pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webovej lokality a informačnej infraštruktúry Prevádzkovateľa,
d) na účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s nariadením a zákonom.

2.10
Spracúvať vaše osobné údaje na iný účel ako na účel označený v Podmienkach, je Prevádzkovateľ oprávnený iba v prípade, že ste mu na to osobitne udelili súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. Prevádzkovateľ má v prípade spracúvania na predmetné účely zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a taktiež pseudonymizáciu, na základe ktorej spracúvané osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene.

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

3.1.
Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

• emailová adresa,
• meno a priezvisko,
• poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát)
• telefónne číslo
• údaje o prihlásení na zaregistrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete),
• údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
• IP adresa,
• údaje zo súborov cookies


 

Súbory cookies Prevádzkovateľ používa prostredníctvom e-shopu www.galanteriabella.sk.  Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej lokality.

Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita https://www.galanteriabella.sk/ ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú webovej lokalite rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová lokalita zaznamenať taktiež nastavenia vášho internetového prehliadača, jazyku, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej lokality bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na webovej lokalite a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

4. Dĺžka uchovávania sosbných údajov

4.1. 
Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

4.2. 
Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. 

5. Prístup k osobným údajom

5.1
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané prevádzkovateľom e-shopu Venuša Katuščáková. 
Ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre e-shop www.galanteriabella.sk na účely a spôsobom, ktoré
e-shop www.galanteriabella.sk stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré e-shop www.galanteriabella.sk využíva, patria:
Prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, GLS General Logistics, Zásielkovňa

Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
Heureka Shopping s.r.o. (zasielanie dotazníkov spokojnosti)

6. Práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov

6.1.
Týmto vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:

a) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 nariadenia a § 21 zákona),
b) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona),
c) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona),
d) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona),
e) máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona),
f) máte právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona),
g) máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podrobne v § 99 až 103 zákona),
h) máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
i) poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre dodanie vami požadovanej služby.

6.2.
Osobitne vás upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, v zmysle ktorého máte možnosť:

a) namietať spracúvanie osobných údajov pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa či tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch,
b) namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

6.3.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

7. Uplatnenie práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov

7.1.
Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľov a to prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených kontaktov

Poštou: Galantéria Bella s.r.o., Mostová 1840/15, 92701 Šaľa
Emailom: galanteriabella@gmail.com
T.č.: 0944 581 589

7.2. 

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude vaša žiadosť podľa bodu 7.1. Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti:
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

7.3.

Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa bodu 7.1. Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (vašu identitu), bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.

7.4.

Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.


 Kontakt
Galantéria Bella s.r.o.
  Mostová 1840/15
  92701   Šaľa
  +421 944 581589
 
 
Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti a prispôsobili stránku Vašim požiadavkám. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke. Viac informácií nájdete tu.
Prijať