Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu (e-shopu) www.galanteriabella.sk
(ďalej len ako ''predávajúci'')
1.1 Predávajúci:
Galantéria Bella, s.r.o.
Mostová 1840/15
92701 Šaľa
Slovenská Republika
IČO: 51456354
DIČ: SK2120709624

Podnikateľský subjekt zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo 41774/T
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim, odoslaním objednávky cez internetový obchod www.galanteriabella.sk alebo kontaktuje akýmkoľvek spôsobom (emailom, telefonicky) predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
(ďalej len ako ''kupujúci'')

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodným podmienok.

2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.
2.2 Všetky ceny za tovar sú uvádzané s DPH
2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar si môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na www.galanteriabella.sk
b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na galanteriabella@gmail.com
3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci:
a) Bankovým prevodom / vkladom na náš účet
b) na dobierku - platba pri prevzatí tovaru.
4.2 Tovar štandardne dodávame v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
4.4 Dodacia lehota na doručenie tovaru zákazníkovi je zvyčajne 3 dni, najviac však 30 dní.
4.5 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky nasledovne:
a) kuriérskou spoločnosťou
b) Slovenskou poštou
4.6 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku 

 

5.2 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne.
5.3 Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy vrátane nákladov na dopravu.
5.4 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
5.5 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.6 Kupujúci môže vrátiť tovar iba nepoužitý a neznehodnotený. V opačnom prípade Predávajúci nieje povinný vrátiť platby za poškodený a použitý tovar.

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.
6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený s kópiou faktúry. a s priloženým reklamačným protokolom
6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6.8 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:
6.8.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku.
6.9 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú ţiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Internetový obchod predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov pod číslom 4745.
7.2 Kupujúci ( v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci ( v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
7.3 Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy na základe súhlasu kupujúceho. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode a taktiež na vystavenie daňového dokladu.. Kupujúci má právo aktualizovať svoje osobné údaje na web stránke tohto internetového obchodu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy - doručovacím spoločnostiam, kuriérom.
7.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 7.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7.5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
b) informácie o spracúvaní osobných údajov.
c)zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania
d) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
7.6 Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov a to prostredníctvom Úradu na ochranu osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
8.2 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.